تبلیغات
جدیدترین لینك ها ، مطالب و لوازم - اسامی زیبا و جدید برای دختر و پسر ایرانی سری 2
13 مهر 89  ساعت 22 و 13 دقیقه و 48 ثانیه

مجله اینترنتی نازلی عنوان مطلب : اسامی زیبا و جدید برای دختر و پسر ایرانی سری 2

زیباترین اسامی برای دختران ایرانی

مجموعه کودک متفکر

ش
شاپرک پروانه د
شادی خوشحال،شور د
شادان شادمان پ
شادمهر  مهربان،با محبت پ
شاران گردنبند درست شده از بادام(نامی کردی) د
شاهپور پسر شاه،شاهزاده-نام چند تن از شاهان ساسانی پ
شاهدخت دختر شاه،شاهزاده خانم د
شاهرخ شاه منظر،کسی که رخساری همچون شاه دارد پ
شاهین پرنده ای شکاری پ
شاهیندخت دخت شاهین د
شایسته سزاوار،لایق د
شباهنگ بلبل،ستاره کاروان کش پ
شب بو نام گلی است که شب هنگام باز میشود د
شبدیز سیه فام،سیه چرده،نام اسب خسرو پرویز پ
شبنم رطوبتی که شب هنگام روی گلها می نشیند د
شراره گرمای سوزان،عشق فراوان(نامی کردی) د
شرمین شرمسار،خجل پ
شروین یکی از سرداران معاصر شاپور ذوالا کتاف ساسانی پ
شکوفه  گل درختان میوه دار،شکفته د
شگفته خندان،بشاش د
شمشاد درختی زینتی و تقریبا همیشه سبز که دستمایه بسیاری از شاعران است د
شمین خوشبو،خوش عطر پ
شوان شبا،چوپان(نامی کردی) پ
شمیلا از نامهای ارمنی ایرانی به معنی بانوی بزرگوار د
شورانگیز فتنه انگیز،ایجاد کننده شور و شوق د
شوری خوش قیافه ،قد بلند(نامی کردی) د
شهاب شعله آتش،سنگ آسمانی،ستاره دنباله دار پ
شهبار درخور شاه،لایق شاه پ
شهباز باز سفید رنگ،شاه باز پ
شهبال پر بزرگ پرندگان پ
شهپر پر شاهانه پ
شهداد داده و بخشیده شاه پ
شهرآرا آنکه به زیبایی مایه آرایش شهر است،آرایش دهنده شهر د
شهرام رام و مطیع شاه پ
شهربانو بانوی شهر د
شهرزاد شهرزاده،بومی-نقال قصه های هزار و یکشب د
شهرناز خواهر جمشید شاه و همسر ضحاک ماردوش د
شهرنوش شیرینی شهر پ
شهروز شاهروز پ
شهره مشهور و نامی د
شهریار پادشاه،یار شهر،نام پسر برزو و پسر سهراب پ
شهزاد شاهزاده،فرزند شاه پ
شهلا زن سیه چشم د
شهناز شاه ناز د
شهنواز نوازش شده شاه د
شهین منسوب به شاه د
شیبا نسیم شبانه(نامی کردی) د
شیدا آشفته و عاشق د
شیده خورشید،درخشان پ
شیردل پهلوان و دلاور پ
شیرزاد شیر بچه،همچون شیر پ
شیرنگ به رنگ شیر،مانند شیر پ
شیرو نام سردار فریدون پ
شیرین دخت دختر شیرین  د
شیما دخترانه(نامی کردی) د
شینا قدرتمند و توانا(نامی کردی) د
شیرین مطبوع و گوارا،معشوقه خسرو پرویز د
شیوا شیرین بیان،خوش زبان-ایزد بزرگ هندیان باستان د
ط-غ
طوس فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامه پ
طوطی پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان در پارسی دری است د
طهماسب دارای اسب قوی-نام پسر منوچهر پ
طهمورث روباه تیزرو و قوی-پادشاه پیشدادیان و پدر جمشید پ
غوغا آشوب،هیاهو د
غنچه گل نشکفته،کنایه از دهان معشوق د

ف-ق-ک
ف
فتانه از نامهای کردی برای دختران د
فدا قربانی(نامی کردی) پ
فراز  بلندی و شکوه د
فرامرز شکوه مرزداری-نام پسر رستم دستان پ
فرانک سیاه گوش،نام مادر فریدون، نام همسر بهرام گور ساسانی د
فراهان محل شکوه و جلال پ
فربد مناعت،بزرگی پ
فرجاد دانشمند و فاضل پ
فرخ تابان و زیبا-نام یکی از امیران سیستان در عهد سلجوقیان پ
فرخ پی نیک پی و نیک قدم د
فرخ داد مبارک آفریده شده پ
فرخ رو دارای صورت زیبا د
فرخ زاد مبارک زاد-رستم فرخزاد سردار معروف ساسانیان است پ
فرخ لقا دارای چهره زیبا،خوشگل د
فرخ مهر زیبا چون خورشید پ
فرداد داده شکوه و زیبایی د
فردیس بهشت،بوستان د
فردین یگانه،شکوه دین،مخفف فروردین ماه اول بهار پ
فرزاد زاده فر و شکوه پ
فرزام شایسته و لایق(نامی کردی) پ
فرزان عاقل،حکیم،دانشمند پ
فرزانه دانشمند د
فرزین عالم،وزیر دربار پ
فرشاد شادمان،مسرورو،خوشحال پ
فرشته فرستاده الهی و آسمانی د
فرشید درخشانتر،نام برادر پیران ویسه پ
فرمان دستور،حکم پ
فرناز دارای ناز فراوان د
فرنگیس(فری گیس) نام دختر افراسیاب و همسر دوم سیاوش د
فرنود دلیل و برهان پ
فرنوش شکوه،نام پادشاه باستانی ماد پ
فرنیا نامی برای پسران پ
فروتن افتاده،حال،متواضع پ
فرود پائین-نام پیر سیاوش،نام پسر کیخسرو و نام خسرو پرویز و شیرین پ
فروز روشنائی،روشنی د
فروزان تابان،درخشان د
فروزش روشنی،تابناک پ
فروزنده درخشان،درخشنده د
فروغ روشنایی،تابش د
فرهاد عاشق افسانه ای شیرین پ
فرهنگ شکوه،ادب،تربیت پ
فرهود صداقت و راستی در دین پ
فریار همراه خوب و شایسته د
فریبا زیباو فریبنده 
فرید بی همتا(نامی کردی) 
فریدخت دختر بی همتا و زیبا 
فریدون دارای شکوهی اینچنین؛پادشاه پیشدادی که بر ضحاک ماردوش غلبه کرد 
فریمان فر و شکوه ایمان 
فریناز عشوه گر،پریناز 
فرینوش شکوه شیرین 
فریوش رنگ،همان پریوش هم هست 
فیروز پیروز و مظفر 
فیروزه سنگی گرانبها با رنگ فیروزه ای 
ق-گ
قباد سرور گرامی،شاه محبوب،پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی پ
کوروش بنیانگذار سلسله شاهنشاهی هخامنش
بنیانگذار تمدن در جهان پ
کابان کدبانو(نامی کردی) د
کابوک کبوتر(نامی کردی) د
کارا فعال و کوشا پ
کارو از نامهای ارمنی ایرانی به معنی نوید دهنده پ
کاراکو نام یکی از سرداران ماد پ
کامبخت کسی که بخت به کام اوست پ
کامبخش آرزو دهنده،مراد بخش پ
کامبیز صورت فرانسوی(کمبوجیه) پسر کوروش بزرگ است پ
کامجو کامجوینده پ
کامدین یکی از دایان دین زرتشت پ
کامران سعادتمند و خوشبخت پ
کامروا به مقصود و مراد رسیدن پ
کامک آرزو و خواهش کوچک پ
کامنوش کامروا،خوشبخت پ
کامیار کامروا و پیروز پ
کانیار معدن شانس(نامی کردی) پ
کاووس پادشاه توانا-از پادشاهان کیانی و پسر کیقباد پ
کاوه آهنگر معروف ایران باستان که علیه ضحاک قیام کرد پ
کتایون جهان بانو،دختر قیصر روم و مادر اسفندیار د
کرشمه ناز و غمزه پ
کلاله موی پیچیده،دختری با موهای مجعد د
کمبوجیه نام پسر کوروش بزرگ پ
کوشا کوشنده،ساعی پ
کهرام رام شده کوه، نام برادر و سردار افراسیاب است پ
کهزاد زاده کوه ،کسی که در کوه زائیده شده پ
کیارش شهریار بزرگ پ
کیان پادشاهان ،امیران پ
کیانا فرستاده(نامی کردی) د
کیانچهر دارای چهره پادشاهان پ
کیاندخت شاهدخت،دختر شاه پ
کیانوش بسیار شیرین،نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه پ
کیاوش بزرگوار-نام پدر کیقباد پ
کیخسرو پادشاه نیکنام-نام پسر سیاوش و سومین پادشاه کیانیان پ
کیقباد پادشاه محبوب-پدر کیکاووس و سر سلسله کیانیان پ
کیکاووس سیاه چرده،سبپزه-نامپسر کیقباد و پدر سیاوشپ پ
کیوان سیاره زحل و دومین سیاره منظومه شمسی پس از مشتری پ
کیوان دخت دختر سیاره کیوان د
کیومرث نخستین انسان،و به گفته شاهنامه نخستین پادشاه پ
کیهان جهان و گیتی پ
کیهاندخت دختر گیتی د
کیهانه جهان کوچک د

گ-ل
گ
گابان ...................... پ
گئومات نام یکی از پسران کوروش بزرگ پ
گردآفرید پهلوان زاده شده پ
گردان پهلوان،ایلان پ
گرشا به روایت شاهنامه همان کیومرث اولین پادشاه است پ
گرشاسب صاحب اسب لاغر،پهلوان ایرانی و جدی رستم پ
گرشین شعله آبی(نامی کردی) د
گرگین منسوب به گرگ،پسر میلاد از پهلوانان زمان کیخسرو پ
گشتاسب صاحب اسب رمنده،پدر داریوش بزرگ هخامنشی پ
گشسب دارنده اسب نر پ
گشسب بانو دختر رستم و زن گیو د
گل گیاهان رنگی کوچک که دستمایه شاعرانند د
گل آذین حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه ها د
گل آرا آراینده گل د
گلاره تخم چشم(نامی کردی) د
گل افروز فروزنده گل د
گلاله دسته گل د
گل اندام آنکه اندامش مانند گل است د
گلاویز گیاهی برای زینت گل د
گلباد دارای بوی گل د
گلبار پرگل،گل افشان د
گلبام گلبانگ د
گلبان نگهدارنده گل د
گلبانو بانوی چون گل د
گلبرگ هر یک از برگهای یک گل، مثل برگ گل د
گلبو معطر،خوشبو د
گلبهار مثل گل بهار د
گلبیز گل افشان د
گلپاره تکه گل د
گلپر برگ گل،پر گل د
گلپری پری همچون گل د
گلپوش پر از گل،پوشیده از گل د
گل پونه کسی که چهره اش به لطافت گل است د
گلچین باغبان،عاشق گل؛کسی که گل می چیند د
گلدخت دختر گل د
گلدیس به رنگ گل،مانند گل د
گلربا رباینده گل د
گلرخ بسیار زیبا همچون گل د
گلرنگ به رنگ گل،شرابی رنگ د
گلرو زیبا رو و سرخ رو د
گلشن گلزار و گلستان د
گلریز ریزنده گل د
گلزاد زائیده گل د
گلزار گلستان،جای پرگل د
گلسا مثل گل د
گلشید درخشان چون گل د
گلفام گلرنگ،به رنگ گل د
گلنار گل انار،شکوفه انار د
گلناز کسی که ناز و غمزه اش مثل گل است د
گلنسا گل بانو،خانم گل د
گلنواز نوازش شده گل د
گلنوش شیرین مثل گل د
گلی مانند گل قرمز رنگ د
گودرز از پهلوانان عهد کاووس و کیخسرو و یکی از پادشاهان معروف اشکانی د
گوماتو انقلابی زمان مادها که برای براندازی مادها و تاسیس هخامنشیان قیام کرد پ
گهرچهر آنکه چهره اش همچون گوهر است پ
گهرناز کسی که همچون گوهر نازش گرانبهاست د
گیتی دنیا،جهان د
گیسو موی بلند زنان د
گیلدا طلا د
گیو پهلوان نامی شاهنامه و پدر بیژن پ
ل
لادن گلی به رنگهای زرد و نارنجی د
لاله گلی که رنگهای گوناگون دارد و معروفترین آن لاله سرخ و صحرایی است د
لاله رخ کسی که روی همچون لاله دارد د
لاله دخت دختر لاله د
لبخند تبسم د
لقاء چهره،سیما د
لومانا (نامی کردی) د
لهراسب دارای اسب تندرو،از پادشاهان کیانی و پدر گشتاسب پ

م
م
ماری کبک ماده(نامی کردی) د
مازیار اهورا مزدایار- پسر قارون فرمانروای طبرستان  پ
ماکان نام پسر یکی از سران دیالمه پ
مامک مادر کوچک و مهربان د
مانا نام خداوند بزرگ و نام یمی از دولتهای ماد(نامی کردی) د
ماندانا دختر آژدهاک و مادر کوروش هخامنش د
مانوش کوهی که منوچهر در بالای آن متولد شده است پ
مانی پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی پ
مانیا خسته شده(نامی کردی) د- پ
ماهان منسوب به ماه پ
ماهاندخت دختر ماهان د
ماه برزین یکی از بزرگان دولت ساسانیان پ
ماه جهان زیبای جهان د
ماهچهر زیبارو،قشنگ د
ماهدخت دختر ماه د
ماهور تابناک(نامی کردی) د
ماهرخ آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد د
ماهزاد زاده ماه د
مردآویز جنگنده و دلاور پ
مرداس مرد آسمانی- نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و به دست پسرش کشته شد پ
مرزبان مرزدار  پ
مرمر از سنگهای آهکی که صیقلی و جلا پذیر است، سنگ مرمر د
مزدک خردمند کوچک- مردی که در زمان ساسانیا ادعای پیغمبری کرد اما کشته شد پ
مژده نوید؛بشارت د
مژگان مژدها د
مستان شادان، شادمان پ
مستانه خوشحال،مانند مست د
مشکاندخت دختر خوشبو د
مشکناز مشک نازدار د
مشکین دخت دختر مشک آلود و معطر د
منیژه پاک و سفید روی – نام دختر افرسیاب د
منوچهر کسی که چهره بهشتی دارد-از پاشاهان پیشدادی پ
مهبانو بانوی بزرگ،بانوی همچون ماه د
مهبد یکی از وزیران انوشیروان پ
مه داد از فرماندهان نظامی پارسیان و یکی از نامهای دوران هخامنشیان پ
مهتاب ماه تابان د
مهدیس ماهرو،زیبار،خوشگل د
مه جبین آنکه پیشانیش مانند ماه درخشان است د
مه دخت ماه دخت، دختر ماه د
مهر آذر یکی از موبدا پارس در زمان انوشروان – خورشید آذر پ
مهر آرا آرایش دهنده مهر پ
مهرآسا همچون خورشید زیبا روی د
مهر آفاق خورشید افقها د
مهر آفرین عشق آفرین،آفریننده عشق پ
مهر آب کسی که فروغ خورشید دارد- نام جد مادری رستم پ
مهراد بخشنده ماه د
مهرافزون بالا برنده عشق و محبت د
مهرام رام شده ماه د
مهران منسوب به مهر است و یکی از خاندانهای عصر ساسانی پ
مهراندخت دخت مهرو محبت د
مهراندیش دارای اندیشه با مهر و محبت د
مهرانفر شکوه پ
مهرانگیز ایجاد کننده مهر و محبت و عشق د
مهرپویا پوینده مهر پ
مهرداد داده خورشید- نام چند تن از پادشاهان اشکانی پ
مهردخت دختر آفتاب د
مهرزاد زاده خورشید، زیبا روی پ
مهرناز ناز خورشید د
مهرنوش خورشید جاویدان- یکی از پسران اسفندیار که به دست فرامرز کشته شد پ
مهرنگار آرایش دهنده خورشید، مهرآرا- نام زن یزدگرد د
مهرنیا از نزاد مهر پ
مهروز آنکه روزی چون خورشی دارد پ
مهری منسوب به مهر،منسوب به خورشید د
مهریار دوست خورشید پ
مهسا مانند ماه زیبا روی د
مهستی ماه هستی،ماه روزگار،گرانبهاترین د
مه سیما آنکه صورتی چون ماه دارد د
مهشاد ماه شادمان د
مهشید پرتو ماه د
مهنام آنکه نامش چون ماه است پ
مهناز ناز ماه د
مهنوش ماه همیشگی د
مهوش مانند ماه د
مهیار یار ماده ، پسر داریوش سوم هخامنشی پ
مهین ماه زیبا رو د
مهین دخت دختر بزرگ د
میترا دوستی و محبت و مهر د
میخک گلی زیبا به رنگهای قرمز،سفید،صورتی،زرد د
میلاد دانش آموز،شاگرد(نامی کردی) پ
مینا گلی کوچک و زینتی،گردنبند د
مینادخت دختر مینا د
مینو بهشت د
مینودخت دختر بهشت، دختر پاک د
مینوفر دارای شکوه بهشتی د

ن-و-ه-ی
ن
نادر کمیاب،بی همتا- نادر شاه افشار سرسلسله افشاریه در ایران د
نازآفرین معشوقی که ناز فراوان می کند د
ناز بانو بانوی نازدار د
نازپرور پرورش یافته در ناز د
نازچهر کسی که چهره ناز دارد د
نازفر دارای شکوه د
نازی با ناز،اهل ناز د
نازیدخت دختر ناز د
نامور مشهور،ارزنده پ
ناهید پاک و بی آلایش د
ندا آواز،بانگ،فریاد د
نرسی فرشته وحی در اوستا- نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان پ
نرگس گلی خوش بو و زیبا د
نرمک زیبا و لطیف د
نرمین لطیف و ملایم د
نریمان پهلوان،دلیر – نام پدر سام پ
نسترن گلی سفید و زیبا از گونه های نرگس د
نسرین گلی سفید و پربرگ د
نسرین دخت دختر نسریت د
نسرین نوش نام همسر بهرام گور د
نکیسا نوازنده و خواننده دربار خسرو پرویز ساسانی پ
نگار نقش،صنم د
نگاره شکل دارای نقش و نگار د
نگارین نقاشی شده د
نگین گوهر قیمتی د
نوا ناله،آواز د
نوش(انوش) زندگی جاوید پ
نوش آذر آتش جاویدان- از آتشکده های عصر ساسانی پ
نوش آور چیزی که زندگی و حیات دارد پ
نوشا نوشنده،آشامنده پ
نوش آفرین آفریننده شادی و شیرینی د
نوشدخت دختر شاد د
نوشروان(انوشروان) جاویدان،اولین خسرو ساسانی پ
نوشفر شکوه جاوید پ
نوشناز دارای ناز و ادای شیرین د
نوشین گوارا و شیرین د
نوید مژده و بشارت پ
نوین تازه و جدید پ
نوین دخت دخت تازه به دنیا آمده د
نیشا خال و نشانه(نامی کردی) د
نیک بین خوش بین پ
نیک پی پاک نژاد پ
نیک چهر خوشگل و زیبا د
نیک خواه شخص خیر خواه و خیر اندیش د
نیکداد بخشنده نیکی پ
نیکدخت دختر پاک و نیکو د
نیکدل دل پاک پ
نیکزاد زاده نیکی و پاکی د
نیلوفر گل پیچک و زینتی به رنگهای سفید و سرخ و آبی د
نیما لقب علی اسفندیاری پدر شعر نودر ایران(نیما یوشیج) پ
و- ه - ی
وامق دوست دارنده عاشق-عاشق عذرا پ
ورجاوند ارجمند – به اعتقاد زرتشتیانکسی است که در آخر زمان ایران را آباد میکند پ
وریا بیدار،آگاه(نامی کردی) پ
وشمگیر شکارچی بلدرچین پ
ونداد برآورنده آرزو و تمنا-ونداد هرمز از ملوک طبرستان بود پ
وهرز نام مرزبان کشور یمن  در زمان انوشروان پ
وهسودان نیک آسوه و آرام  پ
ویدا اموزنده و تعلیم دهنده د
ویس ........................... د
ویشتاسب صاحب اسبان فراوان پ
ویگن از اسمهای  ارمنی ایرانی به معنی جهش و پرش پ
هژیر خوب چهره ،نام یکی از پسران گودرز که به دست سهراب کشته شد پ
هخامنش دوستار اندیشه(نام جد کوروش بزرگ) پ
هربد(هیربد) حاکم آتشکده، موبد موبدان پ
هرمز اهورامزدا(خدای خورشید- خدای نورو پاکی)خدای بزرگ ایرانیان-نام پسر بهمن و نام پسر انوشروان پ
همایون مبارک،خجسته پ
هما فرخنده مبارک، نام دختر گشتاسب و خواهر اسفندیارد د
همادخت دختر فرخنده و مبارک د
همایوندخت دختر مبارک و فرخنده بخت د
همدم رفیق و مونس و همزبان د
همراز محرم اسرار پ
همراه دوست و یار موافق پ
هنکامه غوغا،شلوغی،داد و فریاد د
هوتن خوش اندام، نام یکی از متحدان داریوش در حمله به مغان پ
هور خورشید،آفتاب پ
هورتاش همچون خورشید پ
هور چهر  تابان روی،زیبا د
هورداد فرستاده و داده خورشید پ
هوردخت دختر خورشید د
هورزاد زاده خورشید پ
هورمند شبیه خورشید پ
هوروش خورشید مانند،مثل خورشید د
هوشنگ هوش و درایت پ
هوشیار باهوش و آگاه پ
هومان نیک اندیش،نام یکی از سرداران افراسیاب و نیز نام برادر پیران ویسه پ
هومن نیک منش پ
هونام خوشنام،نیک نام پ
هویدا آشکار و نمایان پ
هیتاسپ صاحب اسب بسته شده پ
هیرمند یکی از القاب گشتاسب،آتش پرست پ
هیما اشاره(نامی کردی) د
هیوا امید و آرزو(نامی کردی) د-پ
یادگار آنچه از انسان به جا می ماند پ
یاسمن گل زیبایی به رنگ سفید و زرد و کبود د
یاور کمک و همدست و یار پ
یزدان خداوند،آفریدگار هستی پ
یگانه بی نظیر،بی مانند د
یوشیتا پهلوانی از خاندان((فریان)) نامی اوستائی پ
یونس یکی از پیامبران بنی اسرائیل پ

   


نظرات()   


جدیدترین لینك ها ، مطالب و لوازم

مجموعه ای از نفیس ترین لینکها، مطالب ، لوازم و عکس های اینترنت

با کلیک در اینجا به کانال رسمی دختران شیک بپیوندیدبا کلیک در اینجا به کانال رسمی دختران شیک بپیوندید<